Nederlands 
  Home
Leveringsvoorwaarden Download bestanden
 
Producten
Glazen Hi Index
Boxx monturen
Casartelli monturen
Di'Angelo monturen
Kinn monturen
Mondoo monturen
Point monturen
Glasbril + Clip
Budget Monturen
Panto monturen
Titanium Monturen
Leesbrillen
Onderdelen
 
Extra
Kontakt & Info
 

LeveringsvoorwaardenBetaling 14 dagen Netto

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN O.I.C.Holland


Artikel 1-algemeen/toepasselijkheid
1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten,alsmede verbintenissen van welke aard dan ook
     daarop voortbouwend of daaruit voortvloeiende,waarbij  O.I.C.Holland.verder te  "noemen oic" als verkoper partij is.
1.2.Toepasselijkheid van eventueel door een (contactuele)wederpartij,verder  te noemen "afnemer"gehanteerde voorwaarden wordt nadrukkelijk
      uitgesloten,tenzij de toepasselijkheid daarvan schriftelijk is overeengekomen.
1.3.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig,indien en voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4.Indien een natuurlijke of rechtspersoon met oic een overeenkomst aangaat als vertegenwoordiger van een derde.zijn deze persoon en de
     vertegenwoordigde naast elkaar hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de
     overeenkomst,tenzij uitdrukkelijk het tegendeelis overeengekomen.
1.5.Oic zal bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten alle in redelijkheid van haar te vergen zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij  naar
     beste vermogen met de gerechtvaardigde belangen van de afnemer rekening houden.

Artikel 2-Totstandkoming van overeenkomsten en prijzen.
2.1.Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van deop het tijdstip der aanbieding,offerte of prijsopgave geldende
      prijzen en specificatie'.Indien de prijzen van grondstoffen,materialen,materieel, onderdelen,lonen en/of andere kostprijsfactoren,waaronder
      mede begrepen doch niet beperkt tot de door onze leveranciers aan onze berekende prijzen  vrachtkosten en/of assurantiepremie,een 
      verhoging ondergaan gedurende  de periode tussen datum van aanbieding en de datum van levering,is oic  gerechtigd de overeengekomen
      prijs die overeeenkomstig aan te passen. Ook indien de kostprijsverhoging voorzienbaar was op het moment van 
      aanbieding dan wel bevestiging.
2.2.Prijsverhogingen tengevolge van koers fluctuatie's en verandering in de wisselkoers tussen euro’s  en andere valuta,waarin enige
     betaling in verband met de levering dient te worden uitgevoerd,zijn voorrekening van de afnemer.
2.3.Afbeeldingen.tekeningen,opgaven van kleuren en anderzins zijn zo  nauwkeurig mogelijk,doch niet strikt bindend.Kleine afwijkingen zijn
     toelaatbaar en oic zal gerechtigd zijn de goederen met deze afwijkingen  mits van goede hoedanigheid en kwaliteit ,aan de afnemer te leveren.
2.4.Overeenkomsten met oic komen uitsluitend tot stand,nadat hetzij  mondeling ,
     hetzij schriftelijk ,al dan niet door een vertegenwoordiger
     aan oic een order is verstrekt,alsmede:                                                                                                                                                   
   a:  indien de order tien werkdagen na verstrekking door of namens oic wordt uitgevoerd,of:
   b: indien oic de overeenkomst binnen tien werkdagen na verstrekking van de order door de afnemerschriftelijk bevestigd,of:
   c. bij bevestiging van de onder b.bedoelde termijn,de afnemer binnen 5  werkdagenna ontvangst van de bevestiging oic per aangetekende brief
       laat weten hetzij dat hij de order intrekt,hetzij dat de bevestiging de order onjuist weergeeft.
       onder order  dient te worden verstaan alle bestellingen,op welke  wijze dan ookgedaan en/of ter kennis van oic gebracht.
2.5.Alle prijzen zijn exclusief  b.t.w,tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen In deprijzen zijn niet begrepen porti,telex,telegram, en telefoonkosten
      zegels,invoerrechten en accijnzen,opslagkosten,en/of overige kosten.
2.6.Voor bijzondere prestatie's en/of ongewone,bijzonder tijdrovende of  inspanning vereisende werkzaamheden kan steeds een extra naar billijkheid
      vast te stellen vergoeding in rekening worden gebracht.

Artikel 3 - levering en risico
3.1..Levering geschiedt ten kantore van oic,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden.
   a:   indien de goederen door of namens de afnemer worden afgehaald: door de in ontvangst name van de goederen.
   b:   bij verzending ,transport door een vervoermiddel van oic dan wel door ee  door  oic ingeschakelde vervoerder:door aanbieding van
         de goederen gelijkvloers aan het woon of vestigingsadres van de  afnemer,respectievelijk aan  het vooraf met de afnemer afgesproken
         leveringsadres.
3.3.Vanaf het moment van individualisering van de te leveren goederen bij oic heeft de afnemer het risico van deze goederen.
3.4.In het geval als bedoeld in lid 2-b van dit artikel draagt de afnemer het risicovan het transport.De afnemer dient er desgewenst voor zorg te
      dragen dat de te leveren goederen tegen dit risico zijn verzekerd.Oic  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten deze.
3.5.In het geval als bedoeld in lid 2-b van dit artikel,komen alle kosten voorzover normale transportkosten te boven gaand voor rekening van de
      afnemer.
3.6.In het geval dat de goederen op verzoek van de afnemer bij een derde worden afgeleverd(bijv.ter verdere ver of afwerking)blijft de afnemer
      aansprakelijk voor de koopprijs van deze goederen.

Artikel 4 - leveringstermijn
4.1.De leveringstermijn wordt geacht te zijn overeengekomen ,tenzij uitdrukkelijkschriftelijk een fatale termijn is gesteld.
4.2.De leveringstermijn gaat in op het moment,dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van oic
4.3.Oic is verplicht zich zoveel mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijnte houden,doch zij is niet aansprakelijk voor gevolgen van een
     termijn overschrijding,tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is gesteld
4.4.Bij niet tijdige levering dient afnemer oic schriftelijk in gebreke te stellen metinachtneming van een termijn ven tenminste 14 dagen voor  
     het(alsnog) leveren van de prestatie,zelfs indien tussen de partijen een fatale leveringstermij is overeengekomen.
4.5.Indien de goederen meer dan tien dagen na verloop van een fatale leveringstermijnworden geleverd,heeft de afnemer gedurende vijf werkdagen
     na ontvangst van de goederen de gelegenheid deze aan Delaro op diens kosten terug te zenden,bij gebreke waarvan de afnemer geacht
    wordt de goederen te hebben aanvaard.
4.6.In geval van overschrijding van een fatale leveringstermijn,heeft de afnemerrecht op vergoeding van schade,indien hij oic per aangetekende
     brief heeft gesommeerd alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen en oic hiermede in gebreke blijft.De door oic te betalen
     schadevergoeding zal nimmer de totale factuurwaarde van de (al dan niet geleverde)goederen te boven gaan.

Artikel 5 - Betaling
5.1.Betaling dient zonder korting,verrekening of compensatie te geschieden ofwe lcontant ten kantore van oic ofwel op een door oic aan te wijzen
     bank of girorekening in euro’s
5.2.Betaling dient te geschieden 30 dagen na factuurdatum.Bij betaling per bankof giro geldt als datum van betaling de datum van de
      creditering van de bank of girorekening van oic
5.3.Betalingen zullen eerst in mindering strekken op verschuldigde kosten,vervolgens op rente en vervolgens op openstaande facturen,
     te beginnen met de oudste openstaande factuur,zelfs indien de afnemer vermeldt dat de  betaling betrekking heeft op een later factuur.
5.4.Bij niet-tijdige betaling is de afnemer van rechtswege in verzuim.met ingang van de dag,volgende op de dag waarop de betalingstermijn is
     verstreken is afnemer,zonder dat daar enige ingebrekestelling is vereist,een rente verschuldigdover het factuurbedrag van 1 % per maand
    ,een gedeelte van een maand geldt als gehele maand.
5.5.Bij niet-tijdige betaling vervallen eventuele voor de afnemer geldende kortingenc.q.betalingskortingen.
5.6.Indien de afnemer in verzuim is komen voorts te zijner lasten alle schaden en kosten,zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,waaronder
     begrepen de kosten van rechtskundige en/of andere deskundige bijstand aan Oic.De buitengerechtelijke kosten zijn tenminste gelijk aan het
     door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief,onverminderd het recht van Oic om de werkelijke kosten op de
     afnemer te verhalen,zo dezehoger zijn. Oic hoeft niet aan te tonen dat de gevorderde gerechtelijke danwel buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt.
5.7.Indien de afnemer niet,niet-tijdig en/of niet volledig voldoet aan haarbetalingsverplichtingen,heeft Oic het recht(verdere)nakoming van deze
    overeenkomst en/of andere overeenkomsten tussen Oic en afnemer op te schorten,totdat alle vorderingen van Oic door de afnemer volledig zijn
    betaald,dan wel de overeenkomst te ontbinden,onverminderd het recht van Oic op schadevergoeding wegens de latere c.q.niet-uitvoering van de
    overeenkomst.
5.8.Leveringen onder rembours geven nimmer recht op betalingskorting.Oic is gerechtigd de kosten van remboursement in rekening te brengen.

Artikel 6 - zekerheid
6.1.Oic is te allen tijde gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens(verder) te presteren,te verlangen dat de afnemer hetzij de
     koopprijs geheel of gedeeltelijk bij vooruitbetaling te voldoen,hetzij afdoende zekerheidstelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
6.2.Omstandigheden,die Oic na het afsluiten van de overeenkomst met de afnemer bekend worden en die naar de mening van Oic de kredietwaardigheid
     van afnemer ongunstig beinvloeden,zullen de vordering op afnemer terstond opeisbaar doen zijn,waarbij Oic gerechtigd is terstond tot
     invordering over te gaan dan wel tot toepassing van het in het eerste lid bepaalde.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
7.1 Oic behoudt zich de eigendom van de afgeleverde goederen voor,totdat alle vorderingen van Oic op de afnemer,uit welke hoofde dan ook
    ,met inbegrip van  rente,kosten en/of schaden volledig zijn voldaan.Zolang geen volledige betaling der goederen heeft plaatsgevonden,
    i s de afnemer niet gerechtigd de goederen te verwerken,te vervreemden,te bezwaren,in financieel eigendom over te dragen,te verhuren,
    te verpanden of onder welke andere benaming dan ook aan derden af te staan.
7.2 De afnemer is gehouden de aan Oic in eigendom toebehorende goederente onderhouden als een goed huisvader.
7.3.Ingeval van niet nakoming van de overeenkomst door de afnemer is Oic gerechtigd de haar in eigendom toebehorende goederen zonder
     rechterlijketussenkomst terug te nemen en te behouden met het recht tot eigenmachtige verkoop.In dit geval strekken deze goederen tot verhaal
     van de vordering van Oicop de afnemer,onverminderd de verplichting van de afnemer tot vergoeding vanal hetgeen hij aan Oic verschuldigd is
      of zal zijn,een vergoeding wegens waarde vermindering van de goederen daaronder begrepen.Afnemer verklaart voor nu
      alsdan aan Oic vrij toegang te zullen verlenen tot de terreinen,gebouwen en opslagplaatsen van afnemer en/of derden waar vorenbedoelde goederen
      zullen zijn opgeslagen.

Artikel 8 - Verpanding in geval van doorverkoop
8.1.In geval van doorverkoop aan derden van door Oic aan de afnemer geleverdeen door deze nog niet-betaalde goederen,is afnemer verplicht terstond na het
   ontstaan van de vordering van afnemer op derde,deze vordering aan Oic te verpanden tot een maximum van het bedrag waarvoor Oic de goederen
   aan afnemer heeft verkocht,zulks tot zekerheid voor de betaling van de koopsom aan Oic

Artikel 9 - Overmacht
9.1 Overmacht ontslaat Oic van alle contractuele en overige verplichtingen,van welke aard of uit welke hoofde dan ook.
9.2.Als overmacht zal gelden elke omstandigheid,buiten wil of toedoen van(een der) partijen,ook indien voorzienbaar,welke van dien aard is dat de
    normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Oic kan worden verlangd,daaronder begrepen stakingen ingebreke zijn c.q.blijven
   van toeleveranciers.
9.3.Indien de overmacht naar het oordeel van Oic van tijdelijk aard zal zijn,heeft Oic het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten
     totdat de omstandigheid die overmacht oplevert,zich niet meer voordoet.
9.4 In geval van overmacht is Oic tevens gerechtigd de overeenkomst,voorzover niet uitgevoerd te ontbinden en betaling te vorderen terzake
   van het wel geleverde gedeelte,zonder gehoudenheid van Oic om enige schadevergoeding aan afnemer te betalen.
9.5.Indien de overmacht van blijvende aard is,is de overeenkomst daardoor ontbondenOic is niet verplicht terzake deze ontbinding aan afnemer een
     schadevergoeding te betalen.

Artikel 10 - Reclame
10.1.Onder reclame worden verstaan alle grieven van de afnemer terzake de hoedanigheid van de geleverde goederen.
10.2.Reclame's dienen schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd binnen tien werkdagen na ontvangst der goederen bij Oic te worden ingediend,
       bij gebreke waarvan de afnemer wordt geacht de geleverde goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.Reclame's welke een verborgen
       gebrek betreffen,moeten eveneens schriftelijk en deugdelijk gemotiveerdworden ingediend binnen tien werkdagen nadat een zorgvuldig afnemer het
       gebrek had kunnen ontdekken. Reclame's kunnen nimmer later dan twee maanden na de factuurdatum worden ingediend.
10.3.Reclame's kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen,welke zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd,behoudens
      indien de reclame verborgen gebreken betreft.Met betrekking tot reeds verwerkte goederen/producten kan niet worden gereclameerd.
10.4.Geringe afwijkingen in kwaliteit,afmetingen,kleuren,finish en afwerking endergelijk kunnen geen grond voor reclame's opleveren.
10.5.Reclame's met betrekking tot een deel van de geleverde goederen/producten
       kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering,tenzij het geleverde in een dergelijk geval als redelijkerwijs niet bruikbaar is te beschouwen.
10.6.Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden,kunnen ter keuze van Oic de goederen worden vervangen,dan wel kan de afnemer voor deze goederen
       worden gecrediteerd,zulks uitsluitend nadat Oic de goederen van de afnemerretour heeft ontvangen en akkoord bevonden.Oic aanvaardt geen enkele
       aansprakelijkheid dan in de vorige zin bedoeld.
10.7 Reclame's geven de afnemer niet het recht betalingen op te schorten,noch om een gepretendeerde tegenvordering te verrekenen dan wel betaling
       op te schorten.
10.8.Retourzendingen worden door Oic slechts geaccepteerd,indien indien het retour zenden van de goederen tevoren is overeengekomen en de goederen franco,
       deugdelijk verpakt en in de oorspronkelijke geleverde nieuwe staat bij Oic op een door haar te bepalen plaats en tijdstip worden aangeleverd.
10.9.Het recht van reclame vervalt,indien de afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens Oic heeft voldaan.
10.10.Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde,respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
         Alsdan worden reclame's niet meer door Oic in behandeling genomen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid/vrijwaring
11.1.Oic is niet aansprakelijk voor enige schade die,direct of indirect,het gevolg is van een gebrek aan het door haar geleverde product.
11.2.Voorzover het door afnemer niet naleven van zijn contactuele dan wel wettelijke verplichtingen tot gevolg zou hebben dat Oic jegens derden
       aansprakelijk wordt,verplicht afnemer zich hierbij om Oic voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegd rechter
12.1.Op alle overeenkomsten,welke onder het bereik van deze algemene voorwaarden vallen,is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2.Alle geschillen die zich tussen Oic en afnemer voordoen en die voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
      zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement,waar Oic gevestigd is.  
       
O.I.C.Holland  Winamerdijk 12  8857 BC  Wijnaldum


 
Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen
 
Nieuw